ข่าวสารอัพเดท Update News

ข่าวประกาศ News

ประกาศ! แจ้งเวลาปิดการให้บริการ GM Hotline เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2559 เพื่อน้อมถวายความอาลัย

                เพื่อเป็นการน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ขอประกาศแจ้งการปิด GM Hotline ระหว่างวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
เวลา 12.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. รวมระยะเวลา 3 วัน เพื่อเป็นการงดกิจกรรมรื่นเริงเป็นการชั่วคราว

                ขอเชิญทุกท่าน ร่วมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย และรำลึกในพระกรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช โดยพร้อมเพรียงกัน

  จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
   
  ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559
  ทีมงานอินิทรี ดิจิตอล