Item Mall

Lich's Costume Random Box (7+3)

กล่องสุ่มที่ภายในบรรจุชุดแฟชั่น- Grim Reaper's Bandana
- Grim Reaper's Robe
- Lich's Bandana
- Lich's Robe
รวมถึงไอเทมใช้ประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย