Item Mall

Lich's Warhorse Random Box (7+3)

กล่องสุ่มสัตว์ขี่ภายในบรรจุสัตว์ขี่- Grim Reaper's Warhorse
-Lich's Warhorse
และไอเทมใช้ประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย