1.

1.1 วัตถุประสงค์
ข้อตกลงนี้ผู้ให้บริการคือ บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า"บริษัท") เป็นผู้เปิดให้บริการเกมออนไลน์ในเครืออินิทรี ซึ่งได้จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (เรียกว่า"Service") โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงถึงข้อตกลงพื้นฐาน และเงื่อนไขของการให้บริการ Ini3 Visa เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ และใช้บริการเกมออนไลน์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า"Account")

1.2 ข้อตกลงอื่นๆ
ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย หรือประเพณี จารีตและศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

2. ข้อตกลงในการให้บริการ

2.1 การยอมรับข้อตกลงและความสมบูรณ์ของข้อตกลง
เมื่อผู้ใช้บริการเลือก "ยอมรับ" ข้อตกลงด้านล่าง ผู้ใช้บริการจะสามารถสมัครสมาชิกและได้รับอนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมได้ แต่ถ้าเลือก "ไม่ยอมรับ" ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถสมัครสมาชิกและทางบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรม ผู้ใช้บริการจะเป็นสมาชิกได้อย่างสมบูรณ์ต่อเมื่อยอมรับในข้อตกลงและได้รับการยินยอมจากบริษัทฯ

2.2 การสมัครใช้บริการและรับทราบข้อตกลง
เงื่อนไขของบริษัทฯ ในการขอใช้บริการเบื้องต้น ผู้ใช้บริการจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายและจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากทางบริษัทฯ หากแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ผู้ที่ต้องการสมัครขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกชื่อและนามสกุลจริงตามที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวประชาชน
2) ห้ามใช้ชื่อและนามสกุลของบุคคลอื่นในการสมัคร
3) ข้อมูลอื่นๆ ที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัครต้องเป็นความจริง
4) ผู้ใช้บริการต้องไม่นำ Account ที่ได้รับจากทางบริษัทฯ ไปเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ หรือนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์
5) ในกรณีที่ข้อมูลผิดพลาดสามารถทำการแก้ไขให้ตรงกับความเป็นจริงได้
6) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้สมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะไม่สามารถรับบริการหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากทางบริษัทฯ ได้

2.3 การไม่อนุญาตและยินยอมการสมัครใช้งาน
บริษัทฯ สามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ หากเหตุนั้นเกิดจากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
- กรณีที่ความสามารถเกี่ยวกับการบริการไม่เพียงพอ
- กรณีที่มีอุปสรรคทางเทคนิค
- กรณีอื่นๆ ที่ไม่ยินยอมให้สมัคร

2.4 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบถึงข้อตกลงต่างๆ อย่างครบถ้วนเสียก่อน โดยที่ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3. หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง

3.1 หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการจะต้องไม่สร้างความวุ่นวายและจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้
ผู้ใช้บริการต้องไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
1) ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่น
2) ห้ามเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการท่านอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการดังกล่าว
3) ผู้ใช้บริการต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ เช่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือ ลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ
4) การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นในที่สาธารณะนั้นถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงของบริษัทฯ
5) ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย
6) ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7) ผู้ใช้บริการต้องไม่เผยแพร่ Virus และทำการ Hack
8) ผู้ใช้บริการต้องไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของบริษัทฯ หรือกระทำผิดข้อตกลงอื่นๆ
9) ผู้ใช้บริการต้องไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงต่อบริษัทฯ

4. การให้บริการและการใช้บริการ

4.1 เวลาการให้บริการ
บริษัทฯ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 19.00 น. นอกเสียจากว่ามีความจำเป็นต้องปิดเพื่อปรับปรุงระบบ กรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบ บริษัทฯ จะแจ้งระยะเวลาในการปรับปรุงให้ทราบทางหน้าโฮมเพจของเกมออนไลน์ที่ทางบริษัทฯให้บริการ


4.2
เกี่ยวกับรหัสผ่าน (password)
- ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อ Account (ID) และ รหัสผ่าน (Password)
- ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Account (ID) ได้
- ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ Account และ รหัสผ่าน (password) ของตนเอง โดยที่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ให้แก่บุคคลอื่นได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
- Account (ID) จะสามารถใช้งานได้โดยผู้ใช้บริการที่ทำการสมัครเท่านั้น ไม่สามารถโอนถ่าย โยกย้ายให้แก่บุคคลอื่นได้
- Account (ID) ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลทั้งหมดภายในเกม ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทฯ เท่านั้น


4.3
ข้อตกลงในการใช้งานเว็บบอร์ด
ในกรณีดังต่อไปนี้ทางบริษัทฯ สามารถลบข้อความที่ผู้ใช้บริการโพสต์ในเว็บบอร์ด และสามารถระงับการให้บริการ Account (ID) ได้โดยไม่ต้องกล่าวตักเตือนหรือได้รับคำยินยอมจากผู้สมัคร Account
1) ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติ
2) ใช้คำหยาบคาย หรือด่าทอกัน
3) มีการพาดพิงถึงบุพพการี
4) ในกรณีที่ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ
5) ข้อความสนับสนุนการกระทำที่ทุจริต
6) ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของบริษัทฯ
7) ในกรณีที่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8) ข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
9) ข้อความที่มีเนื้อหาสื่อไปในทางที่ไม่สุภาพ หรือคำหยาบคาย
10) ข้อความหรือรูปภาพลามก อนาจาร
11) โฆษณาโดยไม่เกี่ยวกับตัวเกม โดยการทำไปสู่เว็บไซต์อื่น
12) โฆษณาเกมอื่น และรวมถึงการกระทำต่างๆ ที่พยายามชักจูงไปยังเกมอื่น
13) โฆษณาถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือเว็บไซต์ขยะต่างๆ
14) ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน เกี่ยวกับบริษัทฯ
15) แอบอ้างว่าเป็น จีเอ็ม หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

4.4 ข้อตกลงในการใช้บริการซื้อ - ขายไอเทม
- สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- สิทธิในการซื้อขายไอเทมนั้นขึ้นอยู่กับทาง อินิทรี ดิจิตอล เท่านั้น ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อบุคคลอื่นได้
- ในกรณีที่ทำให้ไอเทมที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานสูญหายไป ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

5. ข้อจำกัดการใช้และการทำสัญญา

5.1
หน้าที่การใช้บริการ
ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย โดยเฉพาะการ Hacking, การโฆษณาหาเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับเว็บไซต์อนาจาร และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการทั้งสิ้น


5.2
การยกเลิกการดำเนินการ
ผู้ใช้บริการที่ต้องการยกเลิกการใช้บริการต้องติดต่อกับบริษัทฯ เท่านั้น
ในกรณีที่สมาชิกกระทำผิดข้อตกลง ทางบริษัทฯ สามารถยกเลิกการให้บริการหรือกำหนดเวลาห้ามใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้
1) ในกรณีที่แอบใช้ไอดีและรหัสผ่านของผู้อื่น
2) ในกรณีชื่อที่สมัครไม่ใช่ชื่อของตนเอง หรือนำไอดีของบุคคลอื่นมาใช้งาน
3) ในกรณีที่รบกวนการให้บริการโดยเจตนา หรือแจ้งเท็จ
4) ในกรณีที่ใช้บริการเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองหรือสังคม
5) ในกรณีที่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม
6) ในกรณีที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง
7) ในกรณีที่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อความโฆษณาต่างๆทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้เป็น อุปสรรคต่อการให้บริการ
8) ในกรณีที่เผยแพร่ Virus คอมพิวเตอร์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
9) ในกรณีที่ละเมิดต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือของผู้ใช้บริการท่านอื่น
10) ในกรณีที่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น, ใช้ไอดีและพาสเวิร์ดของบุคคลอื่นโดยมิชอบ
11) ในกรณีที่ที่คัดลอก หรือทำซ้ำข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
12) ในกรณีที่ใช้บั๊กต่างๆ , ใช้โปรแกรม Hack, ปรับเปลี่ยน Client หรือใช้โปรแกรมช่วยเล่นต่างๆ
13) ในกรณีที่ละเมิดข้อตกลงที่บริษัทฯ ตั้งไว้หรือละเมิดกฎหมาย
14) ในกรณีที่หลอกลวงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
15) ในกรณีซื้อขายไอเทมที่ได้รับในเกมด้วยค่าเงินจริง
16) ในกรณีที่ซื้อขายไอดีให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
17) ในกรณีที่สร้างไอดีขึ้นมาเพื่อก่อกวนหรือรบกวนบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นใช้คำพูดหยาบคาย ลามกอนาจาร ไม่สุภาพ
18) ในกรณีที่มีการตั้งชื่อคลับ หรือชื่อกิลด์ต่างๆ ไม่เหมาะสม, มีคำหยาบคาย, ล่อแหลม ลามกอนาจาร, มีคำผวน และขัดต่อศีลธรรมอันดี (ในกรณีนี้สามารถยุบคลับหรือกิลด์ได้โดยไม่ต้องเตือนล่วงหน้า)

ในกรณีที่ใช้บริการในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วเกิดปัญหาเงินหาย ทางบริษัทฯ สามารถระงับการใช้งานไอดีดังกล่าวได้ ถ้ามีการร้องขอจากผู้ปกครองหรือนิติบุคคล บริษัทฯ สามารถระงับไอดีที่เกี่ยวข้องได้
ทางบริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้นนอกจากกรณีดังต่อไปนี้
1) ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือระบบทำให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลง
2) ในกรณีที่เกิดปัญหาในการให้บริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงทางบริษัทฯ สามารถระงับการให้บริการได้
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละทิ้งไอดีเกินระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอดีนั้นๆ จะถูกลบทิ้ง